bosnia austria usa

logo

O nama

Azra Hodžić- Kadić

Azra Hodžić- Kadić je profesorica bosanskog i hrvatskog jezika na Sprachenzentrumu (Centar za strane jezike) na Univerzitetu u Beču te ujedno radi na projektu na Akademiji za nauku u Austriji iz oblasti manjinskih jezika. Doktorantica je i slavistike u Beču. Njena područja istraživanja su manjinski jezici, višejezičnost, proučavanje bosanskog jezika u višejezičnom društvu kao i uloga maternjih jezika u formiranju policentričnog identiteta. Azra govori aktivno osam jezika. Pokretačica je projekta „Otkrij bosanski - Entdecke Bosnisch - Discover Bosnian“, i predsjednica istoimenog udruženje u Beču i ima za cilj promoviranje bosanskog jezika i višejezičnosti u inozemstvu. Autorica je prvog višejezičnog udžbenik za bosanski kao drugi / strani jezik (Otkrij bosanski 1). U pripremi je još jedan udžbenik (Otkrij bosanski 2) i gramatički priručnik. Predsjednica i osnivačica je „Intiative Mehrsprachigkeit und Interkulturalität“ koje promovira višejezičnost u širem smislu. Učestvovala je na više naučnih međunarodnih konferencija i držala predavanja na više evropskih univerziteta u Finskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Danskoj, Turskoj i BiH. Autorica je knjige „Dreikopfwelt-Troglavi svijet“. Članica je više slavističkih i lingvističkih udruženja (Wiener Sprachgesellschaft, Slavic Linguistic Society, EURASLA, KOMBI).

Halid Bulić

Halid Bulić vanredni je profesor na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Unverziteta u Sarajevu. Ujedno je i voditelj fakultetskog Centra za bosanski, hrvatski i srpski jezik pri Centru za naučno-istraživački rad i stručne aktivnosti. Doktorirao je na Univerzitetu u Sarajevu 2013. godine. Objavio je naučne knjige Iz morfologije i sintakse savremenog bosanskog jezika (Slavistički komitet, Sarajevo, 2011), Teme iz lingvističke bosnistike (Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2016), Pragmatički aspekti romana Ponornica Skendera Kulenovića (Institut za bosanski jezik i književnost, Tuzla, 2018), Pragmatika (Bookline, Sarajevo, 2019, u koautorstvu sa Sabinom Bakšić), knjigu poezije Televizionar (PrintCom, Tuzla, 2011) te preko sedamdeset naučnih i stručnih radova. Za knjigu Teme iz lingvističke bosnistike dobio je 2017. godine nagradu Hasan Kaimija, a za knjigu Pragmatika nagradu za najbolji univerzitetski udžbenik na Sarajevskom sajmu knjiga 2019. godine. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova i držao predavanja na više evropskih univerziteta (Berlin, Poznanj, Budimpešta, Graz). Predsjednik je Instituta za bosanski jezik i književnost u Tuzli te urednik magazina za jezik i književnost Lingvazin. Član je međunarodnih naučnih lingvističkih udruženja Slavic Linguistic Society i Societas Linguistica Europaea te dopisni član Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS). Od augusta 2020. godine uređuje Blog Halid Bulić (ISSN 2744-1326) (www.halidbulic.ba).

Nedad Memić

Nedad Memić (1977.) studirao je od 1996. do 2001. njemački i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakonm okončanja diplomskog studija radio je kao asistent za historiju njemačkoga jezika i savremeni njemački jezik na istom fakultetu. 2002. dobija doktorsku stipendiju Republike Austrije i 2005. okončava doktorski studij iz njemačke lingvistike na Institutu za germanistiku Univerziteta u Beču. Tema njegove disertacije bila je jezički kontakt između austrijskog njemačkog i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika na primjeru gradskoga govora Sarajeva. Nakon okončanja doktorskoga studija radio je kao naučni urednik na Univerzitetu u Beču, a kasnije se zapošljava u austrijskog medijskoj i komunikacijskoj branši. Od 2009. do 2015. bio je glavni urednik najtiražnijeg dvojezičnog časopisa u Austriji KOSMO. Od 2017. Memić je angažiran kao konsultant za PR i komunikacije u Beču. Njegova ekspertiza obuhvata njemačku i bosansku lingvistiku, kontaktnu lingvistiku kao i medije i komunikacijski konsalting.

Manfred Luimpöck

Rođen je u Grazu 1956. god. Studirao je engleski i njemački jezik u Salzburgu i Bowling Greenu / Ohio. Od 1981. do 2019. predavao je engleski i njemački jezik na BHAK / HTL Freistadt, u Gornjoj Austriji i od nedavno je u penziji.

Od 1987. god. do 1988. god. bio je lektor na Univerzitetu u Liverpoolu.

Od 1999. god. do 2004. god. obnašao je funkciju direktora Landes-ARGE u Gornjoj Austriji za engleski jezik na komercijalnim akademijama (organizacija seminara i jezičkih takmičenja); savjetodavni rad na udžbeniku engleskog za komercijalne akademije.

2009. god. je objavio knjigu satiričnih priča Verkehrt ist richtig u izdanju Geschichte der Heimat.

Manfred Luimpöck živi sa svojom suprugom Evom u Freistadtu i ima troje odrasle djece.

Laura Elisa Maylein

Laura Elisa Maylein već devet godina živi u Beču, gdje se preselila zbog studija slavistike sa težištem na hrvatske studije. Rodom je iz lijepog Freiburga u Breisgau, gdje je završila filozofiju i južnu slavistiku. Trenutno radi na disertaciji o Dizionario latino-italiano-illirico (1728) Ardelia Delle Belle, ali zanimaju je sve lingvističke i kulturne rasprave iz južnoslavenskog prostora.Emina Haye

Emina Haye (*1978) živi od 1993. godine u Berlinu, Njemačka. Studirala je njemačku literaturu, filozofiju i historiju, a magistrirala je na Humboldt-univerzitetu u Berlinu na fakultetu južnoslavenskih jezika gdje je studirala BCHS i ruski jezik. U završnom magistarskom radu pisala je o etničkim, religioznim i nacionalnim pripisivanjima identiteta u Bosni i Hercegovini 20. i 21. stoljeća. Kroz dugogodišnji rad kao prevoditeljica i tumač surađivala je s različitim Berlinskim institucijama, udruženjima i psiholozima i time radila s izbjeglicama s područja bivše Jugoslavije. Njene glavne tačke interesa su višejezičnost, dvojezičnost, prevođenje, interkulturalnost, identitet, integracija i migracija. Emina je urednica i autorica književnog projekta i antologije Bosna u Berlinu (www.bosnieninberlin.de) koja će sljedeće godine biti publicirana u vidu zbornika. Emina trenutno radi kao lektorica za bosanski / crnogorski / hrvatski / srpski (BCHC) jezik na katedri južne slavistike Humboldt-univerziteta u Berlinu.


Esma Diman-Murselović

Esma Diman-Murselović je rođena u Austriji i apsolventica je transkulturalne komunikacije i prevođenja na Bečkom univerzitetu. Govori i u svom radu aktivno koristi njemački, bosanski/hrvatski/srpski, engleski i francuski jezik. Master rad je pisala na temu prijevod/prevođenje Ustava BiH i trenutno priprema publikaciju istog.

Radila je kao kulturna medijatorica, prevoditeljica i dječja trenerica za maternji jezik. Trenutno je zaposlena u oblasti pronalaženja stručnih kadrova (executive search/headhunting).

Već više godina aktivno sudjeluje u društveno-političkom angažmanu bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji i trenutno obnaša funkciju sekretara saveza Consilium Bosniacum.